อาหารสัตว์นํ้า

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นํ้า

การ ก้าวสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จนถึงทุกวันนี้ เพราะความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการผลิต ,ด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา, ด้านการบริการ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากคุณเสมอมา อาหารสัตว์น้ำที่ผลิตขึ้น ประกอบด้วย

ด้านการผลิต

การ คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ บริษัทฯมีการคัดสรรตรวจสอบแหล่งผลิต, มาตรฐานของวัตถุดิบต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการผลิตอาหารสัตว์น้ำแต่ละชนิด เท่านั้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
การควบคุมคุณภาพการผลิต ทุกขั้นตอนของการผลิตมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้คุณภาพการผลิตอยู่ใน มาตรฐานที่กำหนดจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งถึงมือลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าลูกค้าจะได้รับแต่ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพเท่านั้น

ด้านการค้นคว้า วิจัย  และพัฒนา 

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ  ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยให้ก้าวทันตลาดโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า อาหารแต่ละสูตรที่ทางบริษัทฯผลิตขึ้นจึงมีการทดลองค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ , สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง , วิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการทดลองด้านคุณภาพอาหารที่ถูกผลิต ขึ้น เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี และให้ผลผลิตสัตว์น้ำสูงสุด

ด้านการบริการ

การขนส่ง มีศูนย์ขนส่งอาหารตามสาขาในจังหวัดต่างๆ เพื่อสามารถบริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้อาหารทั้งสดและใหม่ทุกวัน
การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจโรคสัตว์น้ำตามสาขาในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้บริการตรวจเช็คสุขภาพสัตว์น้ำ ให้คำปรึกษาจากนักวิชาการเฉพาะด้าน และมีการจัดให้บริการตรวจหาดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง ด้วยเทคนิค PCR
การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ มีการจัดทำวารสาร และเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์น้ำ มีการจัดอบรม และ สัมมนาลูกค้าในแต่ละพื้นที่จากนักวิชาการและนักวิจัยโดยตรง