โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น

ประวัติการก่อตั้ง บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ในประเทศไทย

กลุ่ม บริษัทโกรเบสท์ ก่อตั้งในประเทศไต้หวันในปี พ.ศ .2517 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและได้มีการขยายสาขาไป ยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งในส่วนของโกรเบสท์ประเทศไทยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อว่า “บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด” ใน ปี พ.ศ. 2531 โดยก่อตั้ง

  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 199/12 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทำธุรกิจผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ
  • โรงงานที่ 1 เลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม หลังจากนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนประสพความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ใน ปี พ.ศ. 2538 ขยายกำลังการผลิตขึ้น โดยก่อตั้ง

  • โรงงาน  2  เลขที่ 107  หมูที่ 3 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ในปี 2543 อุตสากรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งกุ้งและ ปลา ทางบริษัทฯจึงได้ขยายโรงงานภายในพื้นที่เดียวกับโรงงาน 2 เพื่อผลิตอาหารปลาลอยน้ำ

ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการขยายฐานธุรกิจไปยังพื้นที่ภาคอีสาน ก่อตั้งโรงงานผลิตอาหารปลาด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในลุ่มน้ำโขง เพื่อป้อนวัตถุดิบปลานิลคุณภาพสูง เข้าสู่โรงงาน โกรเบสท์ อาหารแช่แข็ง เพื่อแปรรูปและจำหน่ายลูกค้าต่างประเทศ

  • โรงงาน 3 เลขที่ 98 หมู่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม